Konferencje 
szkoleniowe PAN

Dozwolone i niedozwolone praktyki w nauce

Zarejestruj się

30 października 2019 r.
godz. 11:00

Uczciwość i rzetelność są kluczowymi wartościami w uprawianiu nauki

Uczciwość i rzetelność są kluczowymi wartościami w uprawianiu nauki. Budowanie wiedzy odbywa się dzięki badaniom naukowym prowadzonym równolegle w wielu laboratoriach na świecie. Wynik zdobyty w jednym z nich szybko trafia do światowego obiegu informacji naukowej i stanowi podstawę do dalszych badań lub wdrożeń nowych procesów bądź produktów. Zdarza się co jakiś czas, że wprowadzona w światowy obieg informacja jest nieprawdziwa, mimo rygorystycznej kontroli na poziomie wydawniczym (publikacja artykułu naukowego, monografii, patentu). Część nieprawdziwych informacji wprowadzana jest niestety w sposób świadomy, ale reszta powstaje wskutek braku wiedzy, narzędzi czy braku umiejętności weryfikacji wyniku, wręcz bez złej woli autora kontestowanego wyniku.  

Cykl konferencji „Dozwolone i niedozwolone praktyki w nauce” jest szczególnie polecany młodym pracownikom nauki. Pierwsza z cyklu konferencja szkoleniowa pt. „Dozwolone i niedozwolone praktyki w obróbce obrazu cyfrowego” była organizowana „na potrzebę chwili” w związku z ostatnimi retrakcjami artykułów naukowych z polskimi afiliacjami zawierających ryciny ze zmanipulowanym obrazem cyfrowym. Tekst referatów wygłoszonych na I Konferencji jest poniżej:

Konferencja II

Dozwolone i niedozwolone praktyki w analizie statystycznej wyników badań biomedycznych

30 października 2019 r.
Pałac Staszica, Sala Lustrzana

II Konferencja Szkoleniowa PAN pt. „ Dozwolone i niedozwolone praktyki w analizie statystycznej wyników badań biomedycznych”, ma na celu podniesienie u badaczy świadomości o dozwolonych i niedozwolonych praktykach w zakresie stosowania narzędzi statystyki matematycznej w badaniach biomedycznych i przyrodniczych. Zaproszeni Wykładowcy przedstawią przykłady właściwego i niewłaściwego użycia narzędzi statystycznych oraz skutki z nich płynące, także pozanaukowe.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w II Konferencji Szkoleniowej, która odbędzie się 30 października w Pałacu Staszica PAN w Warszawie. Wstęp wolny po zarejestrowaniu się na stronach internetowych konferencji. Wystąpienia będą ogólnodostępne po Konferencji na stronach internetowych PAN.

Kodeks etyki pracownika naukowego

W dniu 1 grudnia 2016 r. na 133. sesji Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło nowy Kodeks etyki pracownika naukowego. Opracowując tę wersję Kodeksu członkowie Komisji do spraw etyki w nauce wzięli pod uwagę propozycje uregulowań do Kodeksu zgłoszone przez środowisko naukowe i akademickie.

Program Konferencji:

Program Konferencji:

11:00-11:30
Otwarcie
prof. Jerzy Duszyński, prof. Romuald Zabielski

11:30-12:00
Każda metoda statystyczna ma założenia; 
jeśli je zignorujesz, dostaniesz błędne wyniki

prof. Tomasz Burzykowski, Faculty of Sciences, Hasselt University, Belgia (referat 20 min + dyskusja 10 min)

12:00-12:30
Big data: a new power, old problems
prof. Joanna Polańska, Zakład Analizy Eksploracyjnej Danych Instytutu Automatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska (referat 20 min + dyskusja 10 min)

12:30-13:00
Katastrofa naturalna czy antropogeniczna?
Sprawa serii trzęsień ziemi w Emilia-Romania (Włochy) w 2012 roku

prof. Stanisław Lasocki, Zakład Sejsmologii, Instytut Geofizyki PAN (referat 20 min + dyskusja 10 min)

13:00-13:30
Przerwa na lunch 

13:30-14:00
„If you torture your data long enough, it will confess”, czyli kilka słów o rzetelności w nauce
dr Bartłomiej Tomasik, Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (referat 20 min + dyskusja 10 min)
Pobierz artykuły open access wykorzystane 
w prezentacji: kliknij tutaj


14:00-14:30
Przypadki niewłaściwego użycia narzędzi statystycznych w naukach rolniczych
prof. Agnieszka Wierzbicka, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (referat 20 min + dyskusja 10 min)

14:30-14:45
Podsumowanie i zakończenie
prof. Romuald Zabielski

Prelegenci

Nasi wykładowcy:

prof.  Tomasz Burzykowski

Center for Statistics, Hasselt University, Belgia; analityka danych biomedycznych

prof.  Joanna Polańska

Zakład Analizy Eksploracyjnej Danych, Instytut Automatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska

prof.  Stanisław Lasocki

Zakład Sejsmologii, Instytut Geofizyki PAN

dr Bartłomiej Tomasik

Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; biostatystyka medyczna

prof.  Agnieszka Wierzbicka

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Prof. Tomasz Burzykowski, Center for Statistics, Hasselt University, Belgia; analityka danych biomedycznych. tomasz.burzykowski@uhasselt.be
Tytuł: Każda metoda statystyczna ma założenia; jeśli je zignorujesz, dostaniesz błędne wyniki. 
Będę mówił o: Jak wskazuje tytuł, każda metoda statystyczna czyni pewne założenia co do natury analizowanych danych. Jeśli założenia nie są spełnione, uzyskamy błędne wnioski, które jednak mogą wyglądać "interesująco". Użycie metody niezgodnie z jej założeniami stanowi oczywiście niedozwoloną praktykę badawczą. W moim wystąpieniu przedstawię przykłady takiej praktyki.

Prof. Joanna Polańska, Zakład Analizy Eksploracyjnej Danych, Instytut Automatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska. Joanna.Polanska@polsl.pl
Tytuł: Big data: a new power, old problems.
Będę mówiła o: Nowe techniki pomiarowe wysokiej przepustowości, stosowane m.in. w biologii molekularnej czy immunologii, dostarczają zbiory danych, które uznać można za spełniające warunki tzw. big data. Właściwa analiza takich zbiorów danych jest wyzwaniem i wiąże się z koniecznością wprowadzenia np. korekt ze względu na wielokrotne testowanie czy też miar różnicowania odpornych na liczebność badanych grup. Wiele powszechnie stosowanych algorytmów korzysta również z techniki redukcji wymiarowości jaką jest tzw. próbkowanie w dół. W trakcie wykładu omówione zostaną wyżej wymienione problemy na przykładzie analizy danych transkryptomicznych z sekwencjonowania pojedynczych komórek scRNA-Seq, identyfikacji sygnatury proteomicznej nowotoworu w badaniach obrazowania molekularnego MALDI-ToF czy też analizy próbek komórkowych z wykorzystaniem cytometrii masowej.

Prof. Stanisław Lasocki, Zakład Sejsmologii, Instytut Geofizyki PAN. lasocki@igf.edu.pl
Tytuł: Katastrofa naturalna czy antropogeniczna? Sprawa serii trzęsień ziemi w Emilia-Romania (Włochy) w 2012 roku. 
Będę mówił o: Osobliwe losy wyników pracy rządowej komisji rep. Włoch, której byłem członkiem, badającej sprawę możliwego ludzkiego wpływu na wystąpienie katastrofalnej sekwencji trzęsień ziemi w prowincji Emilia-Romagna w 2012 roku. Prezentacja będzie składała się z dwóch części. W pierwszej, będzie o tym jak dość prostymi środkami analizy statystycznej uzyskaliśmy zaskakujące dla nas wnioski. W części drugiej, będzie o starciach wyników badań komisji i płynących z nich wniosków z polityką.

Dr Bartłomiej Tomasik, Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; biostatystyka medyczna. bartektomasik@gmail.com
Tytuł: „If you torture your data long enough, it will confess”, czyli kilka słów o rzetelności w nauce. 
Będę mówił o: Naukowcom w naturalny sposób zależy na odkryciu nowych, interesujących zjawisk i przedstawieniu ich w jak najciekawszy sposób. Niestety, w czasie prac badawczych niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy zaangażowanie i dociekliwość przekraczają płynną granicę, za którą kryje się tzw. „hypothesis driven science”. Rozpoczyna to ciąg, niekiedy bardzo wyszukanych, tortur danych, co prowadzi w końcu do uzyskania wyników, które, przynajmniej częściowo, odpowiadają wizji badacza. Jest to problem obserwowany we wszystkich dziedzinach nauki i nie ma złotego sposobu, który pozwoliłby go uniknąć, jednak w swojej prezentacji przedstawię co warto wziąć pod uwagę, aby zminimalizować ryzyko popełnienia tego błędu.

Prof. Agnieszka Wierzbicka, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. a.wierzbicka@ighz.pl
Tytuł: Przypadki niewłaściwego użycia narzędzi statystycznych w naukach rolniczych. 
Będę mówiła o: błędnych zastosowaniach wybranych narzędzi statystycznych skutkujących koniecznością wydłużenia procesu badawczego i poniesienia dodatkowych nakładów lub w przypadku braku zrealizowania dodatkowych badań uzyskania wyników wprowadzających w błąd i skutkujących niewłaściwym wnioskowaniem, a następnie błędnym wyjaśnianiem analizowanych procesów. W moim wystąpieniu na wybranych przykładach przedstawię przypadki, które negatywnie wpływały na uzyskiwane rezultaty i wskażę pozytywny przykład wpływu właściwego użycia narzędzi statystycznych i jego wpływu na efektywność procesu badawczego i wartość uzyskanych wyników.

Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Warszawa
promocja@pan.pl