KOMITET GOSPODARKI WODNEJ PAN

13 czerwca

PAŁAC STASZICA, godz. 11:00

Duże

Rzeki

Duże rzeki – potencjał, wartości. Co wiemy?

Konferencja dotyczy rozpoznania stanu wiedzy i stanu polskich badań na temat hydrologii, ekologii i hydrodynamiki środowiskowej w odniesieniu do największych polskich rzek. 

Wartości środowiska naturalnego Odry i Wisły są powszechnie znane, także poza granicami kraju. Jednocześnie rzeki te są przedmiotem publicznej  debaty na temat ich gospodarczego wykorzystania. Podejmowanie racjonalnych decyzji wymaga dobrego, naukowego rozpoznania tematu i o tym jest ta konferencja.

Konferencja: Duże rzeki

11:00 – 11:45
Otwarcie konferencji

prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes PAN
prof. Corrado Gisonni, Prezes Europejskiego Oddziału IAHR
prof. Tomasz Okruszko, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN 

I Sesja: Odra

Moderator: prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz,
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

11:45 – 12:00
Wpływ zbiornika Jeziorsko na warunki ekologiczne, hydrauliczne 
i hydrologiczne środkowego odcinka rzeki Warty

dr hab. inż. Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

12:00 – 12:15
Badania nad modernizacją odcinka skanalizowanego
 Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy Va
  dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. Politechniki Wrocławskiej

12:15 - 12:30
Bezpieczna i funkcjonalna Odra – potrzeby badawcze i techniczne
dr hab. inż. Robert Banasiak, prof. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

12:30 - 12:45
Jak zachować potencjał biologiczny Odry Granicznej?
dr Paweł Prus, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza

12:45 – 13.00
Makroskalowe analizy modelowe zasobów wodnych w dorzeczach Odry i Wisły
dr hab. Mikołaj Piniewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Przerwa na lunch
13:00-13:45

II Sesja: Wisła 1
Moderator - prof. dr hab. Kazimierz Banasik, 
Prorektor, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

13:45 – 14:00 
Hydromorfologiczna degradacja rzek polskich Karpat w XX wieku
dr hab. Bartłomiej Wyżga, prof. Instytutu Ochrony Przyrody PAN 

14:00 -14:15
Zarządzanie kryzysowe obszarami chronionymi w warunkach powodzi na przykładzie Małopolskiego Przełomu Wisły
dr hab. Leszek Książek, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

14:15 – 14:30
Badania dynamiki form korytowych Dolnej Wisły z zastosowaniem obrazów Sentinel 2
dr hab. Artur Magnuszewski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

14:30 – 14:45
Różne aspekty ochrony przeciw-powodziowej na przykładzie rzeki Wisły
prof. Renata Romanowicz, Instytut Geofizyki PAN

Przerwa
14:45-15:00

II Sesja: Wisła 2

Moderator - prof. dr hab. inż. Jarosław Napiórkowski, 
Instytut Geofizyki PAN

15:00 – 15:15
Hydrauliczny potencjał Dolnej Wisły jako elementu międzynarodowej drogi wodnej E-40
dr hab. Michał Szydłowski, prof. Politechniki Gdańskiej

15:15 – 15:30
Ichtiofauna Wisły - potencjał i zagrożenia
dr hab. inż. Piotr Parasiewicz, prof. Instytutu Rybactwa Śródlądowego
im. St. Sakowicza

15:30 – 15:45
Badania modelowe rzek w kontekście planowanych w Polsce inwestycji hydrotechnicznych
dr hab. inż. Małgorzata Robakiewicz, prof. Instytutu Budownictwa Wodnego PAN

15:45 – 16:00
Transport zanieczyszczeń termicznych w Wiśle - studium przypadków
dr inż. Monika Kalinowska, Instytut Geofizyki PAN

16:15 – 16:30
Wisła wpada do morza
prof. dr hab. inż. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN

16:45- 17:00 
Podsumowanie
prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes PAN
prof. Tomasz Okruszko, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN 

Konferencja IAHR 2020

Szczegóły oraz rejestracja dostępne na stronie www konferencji.

Odwiedź stronę WWW

PAŁAC STASZICA

Nowy Świat 72
Warszawa

promocja@pan.pl

WSTĘP WOLNY

Wstęp tylko dla osób zarejestrowanych. 
Liczba miejsc jest ograniczona.